Jak se bránit před zadluženým dědictvím

Právo

Když někdo něco zdědí, většinou nabyde podíl na peněžitých částkách či vlastnictví věcí. Ne vždy tomu tak ale musí mít. Pozůstalost je totiž soubor jak aktiv, tak pasiv, tedy dluhů, které jsou způsobilé k dědění. Dnes se zaměříme na to, jak se chovat, jste-li dědic, na koho mají mimo další majetek přejít i dluhy zůstavitele. Pojďme tedy na to!

Které dluhy lze zdědit

Mimo majetek přechází na dědice i druhá složka jmění zůstavitele – jeho dluhy. Alespoň to platí obecně. Dědic totiž vstupuje univerzálně do všech právních vztahů zemřelého. Při dědění nelze odmítnout jen dluhy a nechat si aktiva či naopak. Obecně dle § 1475 odst. 2 občanského zákoníku dále také platí, že pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, nikoli však práva a povinnosti (tedy i dluhy), které jsou vázané výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci.

Když je pozůstalost předlužená

Občanský zákoník nyní upravuje, že dědic je povinný uhradit dluhů ve výši nad rámec nabytého dědictví. Může tedy zaplatit na dluzích více, než ve skutečnosti na aktivech zdědí. § 1704 občanského zákoníku stanoví, že neuplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu. Jak již dikce zákona napovídá, lze se takové povinnosti zprostit, a to právě onou výhradou soupisu. Tu dědic uplatní v rámci dědického řízení. Poté odpovídá jen za dluhy do výše nabytého dědictví. Může tak však učinit jen do jednoho měsíce od doby, kdy se od soudu o tomto jeho právu dozvěděl.

Jak odmítnout dědictví

Pokud v rámci dědického řízení zjistíte, že přijetím dědictví byste se jen zadlužili, či pro vás je rizikem dluhy po zemřelém přebírat, protože v budoucnosti se mohou objevit další, můžete dědictví odmítnout. Nesmíte však zaváhat. Odmítnout dědictví, stejně jako uplatnit výhradu soupisu, můžete jen do jednoho měsíce ode dne, kdy jste byli s tímto vaším právem soudem (notářem) vyrozuměni. Toto odmítnutí zvažte, úkon totiž již nelze vzít zpět. Pokud by se dodatečně objevil nějaký majetek po zemřelém, již byste na něj neměli nárok.

Platit budete muset i později zjištěné dluhy

Možná se vám to zdá nespravedlivé, ale je to tak. Tím, že jako dědic nastupujete do všech právních vztahů po zemřelém, odpovídáte i za ty dluhy, které v dědickém řízení nebyly známy a zjištěny. Ani včasné vyhrazení soupisu vás nemusí úplně zachránit. Lze se však pojistit i na tyto situace. Stačí si vyhradit soupis a zároveň požádat soud o vyhledání dluhů. Ten poté vydá vyhlášku, ve které vyzve věřitele, aby se přihlásili. Pokud se do stanovené lhůty nepřihlásí a bude-li vyčerpaná celá pozůstalost, dědic již neplatí za dodatečně zjištěné dluhy, a to ani zčásti.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/dedictvi-pozustalost-dluhy-veritel-dluznik-notar-odmitnuti-dedictvi-vyhrada-soupisu-pozustalosti-vyh.A190807_202037_viteze_daja,

https://www.epravo.cz/top/clanky/vyhrada-soupisu-pozustalosti-95527.html,

https://www.pravnilinka.cz/obcansky-zakonik/predluzene-dedictvi,

https://www.mesec.cz/clanky/predluzene-dedictvi-jako-danajsky-dar-jak-a-kdy-spravne-odmitnout-dedictvi/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.