Jak odvolat dar při špatném chování obdarovaného

justice

Pokud jste obdarovali vám blízkou osobu či kohokoli jiného, určitě se může stát, že následně se tato obdarovaná osoba začne chovat jinak než před nabytím daru. Je-li takové chování vůči vám, jako dárci, špatné a nevděčné, lze se bránit a dar odvolat. My se dnes podíváme na podmínky takového odvolání daru pro nevděk. Pojďme na to!

Právní úprava

Odvolání daru pro nevděk, což je pojem zákona, upravuje občanský zákoník ve svém § 2072 a následující. Tato právní úprava stanoví, že: „Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.“ Dále občanský zákoník stanoví, že za nevděk se může, odůvodní-li to okolnosti, považovat také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě dárci blízké (pozn. občanský zákoník stanoví „osobě obdarovanému blízkou“ avšak dle nauky jde o chybu zákonodárce a ustanovení se vykládá jako osoba dárci blízkou, což dává jediný smysl). Jakmile je zde nevděčné chování dle § 2073, je obdarovaný nepoctivý držitel dle § 2073.

Do kdy lze dar odvolat

Dárce může svůj dar odvolat, avšak ne neomezeně. Musí tak učinit do jednoho roku ode dne, kdy se dárce vůči obdarovanému zachoval nevděčně či (pokud se to dozvěděl až po jednom roce) do jednoho roku o dozvědění se o takovém chování obdarovaného. Pokud je zde dědic dárce, přechází na něj právo odvolat dar pro nevděk. Musí tak však učinit do jednoho roku od okamžiku smrti dárce.

Co vše je nevděk

Z právního hlediska jde v tomto případě o odstoupení od smlouvy. Má však speciální úpravu ve výše uvedených ustanoveních občanského zákoníku. A co všechno může být nevděčným chování? V praxi jde nejčastěji například o případy, kdy je darována nemovitost, ke které se následně obdarovaný chová tak, že ji ničí a znehodnocuje. Dále může jít například o nemravné chování vůči vám, jako dárci. například hrubost určité intenzity nebo dokonce spáchání trestného činu, přičemž dárce je poškozeným a podobně. Jak je to u nemovitostí? Pokud je zde již změna vlastníka zapsaná v katastru nemovitostí, pak je navrácení složitější. Pokud po odvolání daru obdarovaný spolupracuje, stačí souhlasné prohlášení obou stran o odvolání daru. Na základě toho se změní vlastnictví v katastru opět na vás. Pokud však nespolupracuje, musíte žalovat na vyklizení nemovitosti (v žalobě tvrdit právě odvolání daru pro nevděk, které je tedy vhodné učinit písemně a oznámit obdarovanému), a následně podat žalobu na určení vlastnictví. Rozsudek pak bude pokladem pro vkladové řízení do katastru nemovitostí.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí,

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/uskali-odvolani-daru-pro-nevdek, https://dostupnyadvokat.cz/blog/odvolani-daru#nevdek
Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.