Jak odvolat dar, když se ocitnete v nouzi

Právo

Dnes se podíváme na problém, který spočívá v to, že někomu něco darujete, avšak později se dostanete do takových finančních potíží, že potřebujete dar odvolat. Lze to? Občanský zákoník na to pamatuje, a my si dnes tento způsob odvolání daru rozebereme. Pojďme na to!

Upadne li dárce do nouze

Platný občanský zákoník, který tuto matérii upravuje, stanovuje v § 2068 odst. 1, že upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní či osoby, ke které má vyživovací povinnost, může po obdarované osobě požadovat vydání daru zpět či aby obdarovaný za tento dar zaplatil obvyklou cenu věci, která byla předmětem darování, nanejvýš však ve výši, ve které se dárci nedostává prostředků k výživě. Často tak může jít například o darování nemovitosti dětem či příbuzným, kdy ale následně nemáte na svou výživu a podobně.

Kdy darovaný nemusí dar vydat

Obdarovaný však také má možnosti, kdy nemusí ani z splnění předpokladů vydat dar dárci ani mu jej jinak kompenzovat. Přesto, že byla naplněna všechna kritéria výše popsaná. Dle ustanovení § 2068 odst. 2 OZ platí, že obdarovaný nemá povinnost dar vracet za předpokladu, že on sám je v podobné nouzi, jako je dárce.

Podmínky pro odvolání daru

Aby mohl dárce požadovat odvolání daru pro nouzi, musí být kromě již popsaných předpokladů naplněny ještě další podmínky. Jde o kumulativně stanovené podmínky, a tak musí být všechny splněny současně, jinak právo požadovat dar zpět nevzniká. Zaprvé musí být splněno, že dárce upadl do nouze, tak jak jsme již výše popsali. Dále musí obdarovaný sám mezitím nebýt v takové nouzi či do ní po obdarován nesmí upadnout. Poslední podmínkou je ta, že obdarovaný neposkytoval dárci to, co je k výživě potřeba. § 2069 také počítá se situacemi, kdy je obdarovaných osob více. V takovém případě musí osoba, která byla obdarovaná dříve plnit jen v takovém rozsahu, v kterém nepostačuje příspěvek později obdarované osoby dárci.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.