Jak lze odstoupit od koupě nemovitosti

Smlouva

Pokud kupujete nemovitost, může se posléze zjistit, že předmět vaší koupě není přesně takový, jaký jste čekali a že má vady, které vám prodávající zamlčel. Jak tuto situaci řešit? V koupi nemovitostí jsou obrovské peníze. Máte však nárok na odstoupení od smlouvy. My se na tento nástroj nyní podíváme.

Vady a jejich kvalifikace

Obecná úprava praví, že odstoupit od smlouvy jednou stranou lze, pokud druhá smluvní strana poruší tuto předmětnou smlouvu. Porušení však musí být toliko podstatné, respektive musí jít o porušení podstatným způsobem. Pak můžete jako smluvní strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Toto porušení musí být prodávajícímu známo již v době uzavírání smlouvy. V našem případě se zaměříme na vady nemovitosti. Musí být také podstatné, a to do té míry, že pokud by o nich kupující věděl, zcela jistě by smlouvu neuzavřel. Vady můžeme mít buď zjevné (kupující je musí poznat při prohlídce nemovitosti – například praskliny či rozbité součásti). Tyto zjevné vady je dobré zaznamenat do předávacího protokolu při převzetí nemovitosti (pokud je naleznete až při předání). Druhým typem jsou vady skryté (tedy ty, které při zběžném a běžném prohlížení nelze poznat – například prohnilé trámy, zakrytá plíseň).

Jak vady řešit

Důležité je dobře prohlédnout nemovitost. Objeví-lin se vady, ihned je oznamte prodávajícímu. Pokud jde o situaci, kdy se o nich dozvíte až po koupi máte buď právo na snížení kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, šlo-li by o ony podstatné vady. Je na vás, jakou cestu zvolíte. Vždy si však pohlídejte, abyste měli vše zdokumentováno. Například fotografie a svědectví o vadách a dále například to, jak o nich informujete prodávajícího a podobně. Pokud totiž dojde ke sporu, budou mít tyto důkazy velkou cenu.

Právní vady nemovitosti

Nemovitost nemusí mít jen běžné fyzické vady. Může mít i vady právní. To jsou takové vady, kdy je nemovitost zatížena určitou právní vadou, o které vám prodávající neřekl. Typicky půjde například o to, že nemovitost je zatížena zástavním právem zástavního věřitele. Dále může jít o věcná břemena, nemovitost může být předmětem soudního sporu, může jít o nelegální stavbu a podobně. Prověřování nemovitosti před koupí je tedy důležité i po právní stránce. Zjistěte si z listu vlastnictví, jaká práva jsou s nemovitostí spojena. I tyto vady mohou být důvodem pro odstoupení od smlouvy. Zde je však vaše role horší, jelikož právní vady, jsou dostupné z katastru nemovitostí a podobně.

 

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.