Jak je to se zákonným zákazem zaměstnat manžela

02_prace

Zákoník práce výslovně stanoví, že pracovněprávní vztah nesmí být uzavřen mezi manžely. Manžel a manželka tak nesmí být ve vzájemném vztahu zaměstnavatele a zaměstnance. Proč? A lze v praxi docílit toho, že budete zaměstnávat svého manžela nebo manželku, abyste přitom neporušovali zákoník práce?

Zákaz pracovní smlouvy či dohod mezi manžely

  • 318 zákoníku práce stanovuje, že základní pracovněprávní vztah, který je definován v § 3 zákoníku práce, nemůže existovat mezi manžely nebo registrovanými partnery. Za základní pracovněprávní vztah pak zákoník práce v § 3 označuje pracovní poměr (na základě pracovní smlouvy nebo jmenování) a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti). Manžel tedy nesmí vůči druhému vykonávat závislou práci (tu lze totiž vykonávat dle zákoníku jen na v základních pracovněprávních vztazích). Ustanovení zákoníku práce dopadne jako na případy uzavření pracovní smlouvy (nebo dohod) mezi manžely za trvání manželství, ale také na případy, kdy po vzniku manželství již nadále pracovněprávní vztah nemůže mezi novými manžely pokračovat.

Na ostatní příbuzné se zákaz nevztahuje

Uzavření pracovní smlouvy nebo dohody v rozporu s výše uvedeným bude mít za následek neplatnost takového právního jednání. Tento zákaz se však užije výlučně na manžely či registrované partnery. Fyzická osoba tak může zaměstnat další své příbuzné, například děti, sourozence nebo rodiče. Stejně tak může druh zaměstnat svou družku nebo druha a naopak.

Zákaz se nevztahuje na právnickou osobu jako zaměstnavatele

Dále také zůstanou mimo tento zákaz ty případy, kdy je manžel nebo manželka společníkem právnické osoby, která zaměstná jeho manžela nebo manželku. Stejně tak se zákaz nevztahuje na situace, kdy je jeden z manželů statutárním orgánem společnosti (například jednatelem) a druhý manžel je zaměstnancem společnosti. Zákaz se tedy výlučně vztahuje jen na případy, kdy jeden z manželů nebo partnerů zaměstnává jako fyzická osoba svého partnera nebo manžela. Zákaz se nebude vztahovat na manžele ani tehdy, je-li zaměstnavatelem společnost, která má jediného společníka – druhého z manželů.

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/zakaz-pracovnepravnich-vztahu-mezi-manzely-nebo-pa/
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.