Co dělat, když potřebujete rozdělit spoluvlastnictví

Právo

Typicky se tato situace řeší u nemovitostí, které nejsou vlastněny jednou osobou, ale každý z více vlastníků vlastní jednu ideální část nemovité věci. Může se však jednat o jakoukoli movitou, nemovitou, hmotnou či nehmotnou věc. Dnes si řekneme, co dělat, když potřebujete zrušit a vypořádat spoluvlastnictví.

Způsoby zrušení spoluvlastnictví

Zákon zná hned několik způsobů, jak vypořádat a zrušit spoluvlastnictví. Samozřejmě, že vzhledem k povaze a funkci věci jakožto i ke konkrétním skutečnostem u daného případu, nebude vždy možné využít každý. Zákon však zná následující cesty. Věc může být reálně rozdělena na části, pokud to neohrozí její funkci hodnotu a podstatu. Dále je možné převést podíl jednoho nebo více spoluvlastníků do rukou dalšího spoluvlastníka, který se stane jediným spoluvlastníkem a tento nový výlučný vlastník pak vyplatí ostatní podíly. Posledním způsobem je prodej věci a rozdělení výtěžku dle podílů.

 Nutná je dohoda spoluvlastníků

Dle zákona je svobodně projevená vůle (spolu)vlastníka vždy preferovaná. Proto je nejlepší, když se spoluvlastníci mezi sebou dohodnou a uzavřou dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Tato dohoda nemá předepsanou formu, lze ji učinit i ústně, avšak je jasné, že nejlepší variantou je forma písemná. Dohoda by měla obsahovat způsob zrušení spoluvlastnictví, identifikace podílů, naložení s věcí a podobně. Například u nemovitostí je možné využít všechny druhy zrušení spoluvlastnictví. Jde-li jen o pozemek, lze věc i rozdělit a podobně. U nemovitých věcí však musí mít dohoda vždy písemně, jelikož daná dohoda je pak podkladem pro katastrální úřad, který změny zohlední v katastru nemovitostí.

Když se spoluvlastníci nemohou dohodnout

Často se však stane, že spoluvlastníci nejsou schopni se dohodnout na způsobu zrušení a vypořádání spoluvlastnictví či dokonce na tom, zda spoluvlastnictví rušit či zachovat. V takovém případě může každý se spoluvlastníků podat návrh k soudu, aby rozhodl, jak má být s věcí naloženo. Soud pak rozhoduje o rozdělení spoluvlastnictví, ale i o způsobu, jak se tak stane, přičemž může avšak nemusí zohlednit stanoviska stran, tedy spoluvlastníků. Po zvážení všech okolností může rozhodnout o prodeji věci a jejím zpeněžení, stejně tak, ale může na základě důkazů dojít k názoru, že jeden ze spoluvlastníků má větší zájem na tom, aby zůstala věc v jeho rukou a nařídí, aby tento vyplatil ostatní spoluvlastníky.

Zdroj: https://dostupnyadvokat.cz/blog/rozdeleni-spoluvlastnictvi, https://www.vykup-nemovitosti.cz/blog/zruseni-spoluvlastnictvi/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.