Jak udělat ze zemědělského pozemku stavební

stavba

Pokud máte zemědělský pozemek a chcete na něm stavět, není to jen tak. Musíte získat povolení ke změně pozemku na stavební, až poté je možné chtít územní a stavební povolení ke konkrétnímu záměru. My si dnes řekneme, jak na to!

Které pozemky jsou zemědělské

Slovy zákona je váš pozemek v zemědělském půdním fondu. Je tedy určen k zemědělským účelům a zpravidla na něm nelze realizovat nezemědělskou činnost. Pokud zde tedy není příslušných povolení či vynětí ze zemědělského půdního fondu. Kdy je takový pozemek v ZPF, tedy kdy je zemědělský? Pomůže vám s tím katastr nemovitostí. Pokud jde o pozemek, který je v katastru veden jako:

 • orná půda,
 • travní porost,
 • polní cesta,
 • zahrada,
 • vinice,
 • chmelnice,
 • ovocný sad,
 • rybník s chovem ryb,
 • závlahová a vodní nádrž,
 • hráz či
 • odvodňovací příkop,

pak je nutné před stavbou například bydlení vyjmout tento pozemek ze zemědělského půdního fondu.

Žádost o vyjmutí pozemku ze ZPF

Musíte tedy podat žádost, zpravidla na webu obce nebo města naleznete vzor na webu. Tato žádost musí vždy obsahovat vaši identifikaci, trvalé bydliště, účel a dobu vyjmutí ze ZPF, výměru pozemku, odhad důsledků záměru, výpis z katastru, snímek z pozemkové mapy z katastru, výpočet finančního odvodu za vynětí a podobně. Po podání žádosti je nutné zaplatit poplatek vypočtený jako součin bonity půdy, koeficientu ochrany půdy a výměry.

Kdy se pozemek stane stavebním

Definici stavebného pozemku nám dává stavební zákon, který stanoví, že „Stavebním pozemkem se rozumí pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím, společným povolením, anebo regulačním plánem.“ To znamená, že stavebním pozemkem se pozemek stane až tehdy, máte-li ke konkrétní stavbě územní rozhodnutí o umístění stavby (popřípadě společné povolení či o tomto rozhodne vydaný regulační plán). Odnětím pozemku ze ZPF se tak automaticky pozemek stavebním nestává a je potřeba vydat se na cestu územního a stavebního řízení dle stavebního zákona.

Zdroj: Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), https://www.estav.cz/cz/5604.prevod-zemedelske-pudy-na-stavebni-pozemek-jak-zazadat-a-jake-jsou-poplatky, https://artem-saykin.cz/pravnicina/jak-udelat-z-orne-pudy-stavebni-pozemek/

Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.