Jak podat návrh na nařízení exekuce

Pokud vám někdo dluží peníze, a svědčí-li vám takzvaný exekuční titul (nejčastěji rozsudek soudu nebo platební rozkaz), pak je možné obrátit se na exekutora. My se dnes podíváme na to, jak podat návrh na nařízení exekuce a jak vymáhat svou pohledávku v tomto řízení. Pojďme na to!

Potřebujete exekuční titul

Jak bylo již výše uvedeno, abyste mohli vůči někomu vést exekuci, musíte mít takzvaný exekuční titul. Co to je? Veřejná listina, která zachycuje vaše právo na plnění vůči dlužníkovi. Nejčastěji půjde o pravomocný a vykonatelný rozsudek soudu, který protistraně přikazuje zaplatit peněžitou částku. Může jít však také o platební rozkaz či například smlouva ve formě notářského zápisu se svolením k předběžné vykonatelnosti. Jen na základě exekučního titulu, můžete navrhnout exekuci vůči povinnému (dlužníkovi).

Soud nařídí exekuci na váš návrh

Jste-li tedy věřitelem dle exekučního titulu, můžete podat návrh na exekuci. Návrh podáváte soudnímu exekutorovi, výběr je na vás jako na věřiteli. Tento návrh je pak exekutorem zaslán na příslušný exekuční soud, který nařídí exekuci a pověří exekutora vedením exekuce. V návrhu nemusíte stanovit způsob, jakým má být exekuce vedena, to je na exekutorovi. Ten posléze rozhodne o způsobu exekučním příkazem.

Co musí návrh obsahovat

Co musí být v návrhu na provedení exekuce? Musíte identifikovat jméněm, příjmením a bydlištěm účastníky – tedy sebe a povinného. Dále vyličte skutečnosti, které svědčí ve váš prospěch a týkají se nároku. Nemusíte popisovat vznik nároku a podobně. Soud ani exekutor nárok nepřezkoumává. Stačí, když popíšete, že jste se účastnili soudního řízení, nárok vám byl soudem přiznán a kdy nabylo rozhodnutí právní moci a vykonatelnosti. Dále zde musí být datace a podpis. Do návrhu také musíte označit exekutora, kterému návrh adresujete, řádné označení exekučního titulu a uvedení povinnosti, které se po dlužníkovi domáháte. Přílohou pak bude určitě exekuční titul s doložkou vykonatelnosti, plná moc, pokud za vás návrh činí zástupce a pokud na exekučním titulu nejste napsáni jako oprávnění vy (například jste právo zdědili), pak doložte také veřejné listiny, prokazující, že právo dle exekučního titulu na vás přešlo.

Zdroj: https://exekuce.justice.cz/zahajeni-exekuce/, https://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/807-12-exekuci-narizuje-soud-na-navrh-veritele?w=

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.