Jak je to s nájmem po smrti manžela

Smlouva

Pokud bydlíte v nájmu a jeden z nájemců zemře, otázkou je, co se s nájemním vztahem děje dál. Nejcitlivější to může být u smrti jednoho z manželů. Na tyto i další situace však český občanský zákoník pamatuje. My si dnes shrneme platnou právní úpravu. Pojďme tedy na to!

Obecně – nájem při smrti nájemce

Nejprve se podíváme, co uvádí obecná úprava občanského zákoníku o smrti nájemce. Dle § 2279 an. občanského zákoníku platí, že pokud zemře nájemce a nejde o společný nájem bytu, pak tento nájem přechází na člena domácnosti zemřelého, který v daném bytě bydlel ke dni smrti nájemce a zároveň nemá vlastní byt. Jde-li o jinou osobu než manžela, partnera, rodiče, sourozence, zetě, snachu, dítě či vnuka zemřelého nájemce, přechází nájem jen v případě, že pronajímatel s tímto vysloví souhlas. Takto přešlý nájem končí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel na tuto osobu, ne však pokud tato osoba byla v době přechodu stará 70 let a více či této osobě v době přechodu nebylo 18 let (v takovém případě skončí nájem nejpozději ve věku 20 let osoby, pokud se nájemce a pronajímatel nedohodnou jinak).

Specifika družstevního bydlení

Občanský zákoník stanoví i zvláštní úpravu na družstevní byt. Člen družstva totiž není vlastníkem bytu. Je členem korporace (družstva) a s tímto členstvím je spjato právo nájmu bytu, který je však ve vlastnictví družstva, jakožto právnické osoby. Občanský zákoník stanoví, že pokud zemře nájemce družstevního bytu a nejde-li o společný nájem manželů, přejde smrtí nájemce členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl.

Společný nájem manželů

Výše uvedené odstavce stanovili přechod práv, pokud nejde o společný nájem. V případě manželů však často o společný nájem manželů půjde. § 745 občanského zákoníku totiž stanoví, že pokud je obydlím manželů dům nebo byt, ke kterému má jeden z manželů ke dni uzavření manželství nájemní právo, pak vznikne vznikem manželství oběma manželům společné nájemní právo manželů. Pokud tedy zemře manžel, nájem nepřechází na další osobu, jelikož ze společného nájmu je nájemcem pořád i druhý manžel. Nájem zde vzniká ze zákona, není tedy zapotřebí ani to, aby byli v nájemní smlouvě napsáni oba manželé, naopak z dikce zákona je jasné, že tomu tak často nebude.

Poznámka na konec – uvedené se vždy užije jen na nájemní vztahy, které vznikly po 1. lednu 2014, tedy po nabytí účinnosti občanského zákoníku z roku 2012 (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://www.dtest.cz/clanek-4867/jak-je-to-s-najmem-bytu-kdyz-najemce-zemre

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.