Mimořádná okamžitá pomoc – kdo na ni má nárok?

Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová finanční výpomoc od státu. Je určena pro lidi, kteří se ocitli ve hmotné nouzi – kdy jejich příjmy nestačí na pokrytí základních životních potřeb. Mimořádnou okamžitou pomoc může získat ten občan, kterému hrozí vážná újma na zdraví. Stát přesně vymezuje situace pro získání nároku na tuto finanční pomoc.

Pomoc při hrozbě újmy na zdraví

Žadatel neplní podmínky pro vznik nároku na opakované dávky. Stát mu v tomto případě může jednorázově přispět částkou, která dorovná příjem žadatele do existenčního minima (při péči o nezaopatřené dítě je to do částky životního minima).

Vážná mimořádná událost

Pokud se odehraje mimořádná událost, u které osoba nemá možnost překonat ji vlastními silami, pak mu může být poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc. Příkladem takové vážné mimořádné události je živelná pohroma, požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie. Maximálně tak může být poskytnut 15násobek životního minima žadatele.

Úhrada nezbytného jednorázového výdaje

Jedná se o úhradu jednorázového správního poplatku, jako je poplatek při ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu, při vydání dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, na jízdné v případě ztráty peněz nebo na nocleh v nezbytném případě. Maximální výše je výše daného nákladu.

Úhrada nezbytných nebo odůvodněných nákladů

Tato pomoc se vyplácí v souvislosti se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Dávka se vyplácí jednorázově, její maximální výše nesmí v daném roce překročit desetinásobek částky životního minima.

Ohrožení osoby sociálním vyloučením

Zde se jedná o příspěvek, kdy je osoba ohrožena sociálním vyloučením – nemůže v daném čase vzhledem k nedostatku finančních prostředků řešit svoji situaci. Jednotlivé takovéto situace jsou vymezeny zákonem a jedná se například o:

  • Osoby, které jsou propuštěny z vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody.
  • Osoby, které byly propuštěny ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče.
  • Osoby, které byly propuštěny po léčbě závislostí nebo psychiatrické léčebny.
  • Osoby bez přístřeší, u kterých neexistuje uspokojení životně důležitých potřeb.
  • A jiné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *